Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy od 1. dubna do 30. dubna 2020, což je dostatečně dlouhé období pro podání žádostí, a mělo by vyhovovat všem zákonným zástupcům.

Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole, a pokud je to možné, podání přihlášky též bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Vážení rodiče,

v souladu s novelou zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů nebude rozhodnutí o přijetí již automaticky zasíláno, ale bude oznámeno novým způsobem, a to zveřejněním seznamu přijatých dětí na vchodových dveřích a na webových stránkách školy.

Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den 15. 5.  2020.

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly.

Na základě  Vaší žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání Vám bude přiděleno registrační číslo, které bude zasláno e-mailem nebo poštou. O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s §67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete však požádat o jeho vydání.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

 

V Hluboké nad Vltavou dne 25. 3. 2020
Mgr. Jaroslav Schmied, ředitel školy

Jak můžete pomoci svým dětem v rozvoji před zahájením povinné školní docházky

• Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.

• Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.

• Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.

• Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.

• Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.

• Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.

• Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.

• Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.

• Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání - docx, pdf

Zápisní list pro rodiče - docx, pdf

Žádost o předčasný nástup - docx, pdf

Dotazník pro rodiče - docx, pdf

Sdělení MŠ - docx, pdf

Žádost o odklad - docx, pdf

Žádost o poradenské služby - docx, pdf

Žádost o potvrzení lékaře - docx, pdf

Informovaný souhlas -  docx, pdf

Zápisový list do ŠD - pdf

Plakát